Småbolagsfonder – Hitta bästa småbolagsfond 2022

Småbolag är ofta en attraktiv investering eftersom de kan ha större potential att växa än stora och mer etablerade bolag. Samtidigt kan småbolag vara en mer riskfylld investering som ofta kräver att du är mer insatt i bolagen och deras verksamhet. Därför är just småbolagsfonder ett bra sätt att enkelt ta del av den potential som småbolagen bär på, med hjälp av professionell förvaltning.

Eftersom historisk avkastning inte nödvändigtvis säger något om framtiden, är det inte säkert att de småbolagsfonder som lyckats bäst hittills, kommer att vara bäst i framtiden. Men det ger åtminstone en indikation på vilka förvaltare som tycks lyckas över tid med sina fonder. De småbolagsfonder vi har valt ut här, har varit väldigt framgångsrika under de senaste 3–5 åren. 

Topp 7 bästa småbolagsfonder 2022

1. Consensus Småbolag

Den här småbolagsfonden tog hem utmärkelsen Bästa Nordenfond 2020 hos Fondmarknaden.se, med en avkastning på hela 94,66%. Fonden har haft en sensationell utveckling sedan start och är en värdig kandidat till förstaplatsen på vår topplista om de bästa småbolagsfonderna.

Consensus Småbolag skiljer sig lite grann från de flesta andra fonder på ett flertal punkter. Dels är det en specialfond, vilket ger förvaltarna möjlighet att avvika lite grann från de placeringsbegränsningar som råder i vanliga fall. På så vis kan de till exempel ta större positioner i specifika bolag under perioder då förvaltarna ser möjlighet att göra en bra affär. Men överlag är fonden bred och diversifierad med en spridning över flera olika branscher.

Ett annat sätt som Consensus utmärker sig är när det gäller fondavgiften. Den har dels en fast förvaltningsavgift på 1 procent, dels en prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften utgörs i en procentsats på fondens överavkastning och kan alltså komma att variera från år till år. I fondresultatet är dock avgiften inräknad. 

Consensus Småbolag är aktivt förvaltad och det långsiktiga målet är att leverera en avkastning på mellan 10 och 15 procent i genomsnitt över tid.

Consensus Asset Management är ett svenskt bolag vars aktie finns att handla på Spotlight Stockmarket. De har sitt huvudkontor i Mölndal. Consensus har fyra olika fonder och deras småbolagsfond är ett mycket populärt alternativ.

Läs mer om Consensus här →

2. Lancelot Avalon

Lancelot Avalon utsågs till Bästa Småbolagsfond 2020 i Morningstar Fund Awards i Sverige. Fonden genererade 61% i avkastning för år 2020.

Avalon är en aktivt förvaltad aktiefond med den svenska marknaden i fokus. Det är en koncentrerad fond, där förvaltaren försöker hitta bolag med stor potentiell värdeökning långsiktigt. Innehavet i Avalon är begränsat på upp till 20 aktier, vilket också innebär att enskilda bolag kan utgöra en ganska stor andel av fondens totala värde. Det ger möjlighet till en hög avkastning, men ger givetvis även fonden lite högre risk.

Den koncentrerade portföljen ger också förvaltaren en möjlighet att verkligen analysera varje enskilt innehav på djupet. Bolagen som ingår i Avalon är, enligt förvaltaren, företag vars långsiktiga värde ofta är underskattat av marknaden i stort. Fondens mål är att på tidshorisonten 3 till 5 år uppnå en avkastning som överstiger jämförelseindexet SIX Return Index, vilket den klarat av med god marginal de senaste åren. Precis som Consensus fond, har Lancelot Avalon en avgift som bygger på en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad del, som utgörs av en förbestämd del av överavkastningen. Du kan läsa mer om avgifterna i respektive fonds informationsblad.

Bolaget Lancelot Asset Management har funnits sedan 1989 och började som ett litet kapitalförvaltningsbolag åt utvalda kunder. Genom åren har de sedan startad en mängd olika fonder i takt med efterfrågan och 2012 startade de Lancelot som alltså är inriktad på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer om Lancelot Avalon här →

3. Enter Småbolagsfond

Enter Småbolagsfond är en aktivt förvaltad småbolagsfond med en uttalad inriktning mot hållbarhet. De har även en tydlig policy vad gäller etik och investerar inte i till exempel vapenindustrin, bolag med tillgångar i fossila bränslen, alkohol- och tobaksbolag med mera. Enter Småbolagsfond fick utmärkelsen Årets Sverigefond 2020 av Fondmarknaden.se.

Fonden inriktar sig främst på Stockholmsbörsens mindre bolag, där förvaltaren aktivt letar efter bolag med sund affärsmodell och stor potential för tillväxt.

Fondens mål är att investera i aktier med så stor tillväxtpotential som möjligt, samtidigt som fondens portfölj är bred och har stor riskspridning. Enligt fondens förvaltare Jon Hyltner ska varje bolag i fonden kunna stå på egna ben, det vill säga: det tas ingen särskild hänsyn till att dela in portföljen i specifika sektorer eller vikta mot ett visst index. Det är istället en analys av varje enskilt bolag som utgör grunden för valet av vilka aktier som ska ingå i fonden. Målet är att investera i bolag som i genomsnitt kan få sin vinst att växa med 15 procent per år. 

Enter har funnits sedan 1999 och ingår sedan 2016 i Paretokoncernen. Alla deras fonder har Sverige, och svenska aktier eller räntebärande värdepapper, i fokus. De har även ett tydligt hållbarhetsfokus och redovisar koldioxidavtrycket för sina aktiefonder regelbundet på sin hemsida.

Läs mer om Enter här →

4. Länsförsäkringar Småbolag Sverige 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige är en ganska bred, aktivt förvaltad fond med inriktning på Sverige. Kriteriet för urvalet av bolag är att de inte får överstiga 1 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde.

Fonden har som mål att nå en avkastning som överstiger jämförelseindex Carnegie Small Cap Index. Valet av aktier görs av en aktiv förvaltare som grundar sina beslut på en grundläggande bolagsanalys för varje enskilt innehav. Fonden har en fast förvaltningsavgift och enligt fondbolaget är den rekommenderade placeringshorisonten lång, på minst 5 år.

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank. De har ett brett utbud av fonder med många olika inriktningar. Om du vill ha en lite bredare småbolagsfond, där du får aktiv förvaltning i en portfölj med väldigt många svenska småbolag så är Länsförsäkringar Småbolag Sverige ett intressant alternativ.

Läs mer om Länsförsäkringar Småbolag här →

5. SEB Nordamerikafond Småbolag

Det finns givetvis småbolagsfonder som inriktar sig på marknader utanför Sverige också. En riktigt bra sådan som vi tittat närmare på är SEB Nordamerikafond Småbolag. Inriktningen för fonden är amerikanska tillväxtbolag med stor potential att öka i värde.

Målet för fonden är att överprestera mot jämförelseindex Frank Russell 2000 Growth Return Index, vilket följer en stor mängd småbolag på den amerikanska marknaden. SEB Nordamerikafond Småbolag är en bred fond med många innehav fördelat på flera olika sektorer i USA, såsom:

  • Fastigheter
  • Hälsovård
  • Industri
  • Informationsteknologi
  • Kommunikationstjänster

Fonden har en fast förvaltningsavgift och ingen prestationsbaserad avgift.

SEB Investment Management ingår i storbanken Skandinaviska Enskilda Banken och de har en stor mängd populära fonder med många olika inriktningar. Deras fond Nordamerika Småbolag är en av de småbolagsfonder som haft bäst avkastning av alla svenska fonder under de senaste 5 åren. 

Något som är värt att ha i åtanke när det gäller en fond som placerar i utländska värdepapper, är att avkastningen kan påverkas av förändringar som sker i valutakurserna. 

Vi gillar fonden för dess breda portfölj med innehav i många spännande småbolag i USA. Många av bolagen är sådana som är mindre kända här hemma och att investera i SEB Nordamerikafond Småbolag blir ett enkelt sätt att ta del av den tillväxtpotential som finns på andra sidan Atlanten. Precis som de flesta andra småbolagsfonder så har den en uttalat hög riskprofil och är rekommenderad för ett långsiktigt sparande på åtminstone 5 år.

Läs mer om SEB Nordamerika här →

6. Evli Sverige Småbolag

Evli Sverige Småbolag är en aktiefond med fokus på svenska aktier i både små och medelstora bolag. Förvaltaren letar aktivt efter företag där värderingen är attraktiv ur ett fundamentalt perspektiv. Det är en ganska koncentrerad portfölj med en uttryckt målbild om att ha omkring 30–40 aktier totalt. Av de fonder vi tittat på i den här artikeln så hamnar Evli Sverige Småbolag någonstans i mitten, när det gäller antalet aktier i fonden.

Förutom att analysera och välja ut aktier i bra bolag, har fonden ett hållbarhetsperspektiv med i sin analys. Det innebär i praktiken att de även tittar på ESG-faktorer i de potentiella bolagen som är aktuella att investera i. Till exempel väljer Evli att inte investera i branscher som har verksamhet inom alkhol, vapen, hasardspel eller liknande. Dessutom utesluts företag som utvinner eller förädlar fossila bränslen. 

Evli Sverige Småbolag har som målsättning att genom sina ansvarsfulla investeringar, nå en avkastning som överstiger jämförelseindexet Carnegie Small Cap Return Sweden, vilket är ett småbolagsindex som räknar med utdelningarna. Enligt fondens faktablad är den rekommenderade placeringshorisonten på minst 7 år den har en hög risk (och potentiellt hög avkastning). 

Evli Bank är ett börsnoterad bolag i Finland. De började som en fondkommissionär 1985 och har sedan vidgat sitt utbud av tjänster över tid. Men att förvalta kapital och fungera som investeringsbank har länge varit deras stora styrka som de gärna lyfter fram. De har en mängd framgångsrika fonder, både med globalt och inhemskt fokus. Utöver Evlis svenska småbolagsfond, har de även en motsvarande fond inriktad på den finska marknaden. Även denna tycker vi är ett intressant alternativ som kan vara värt att se över om du vill sprida riskerna bortom den svenska börsen.

Läs mer om Evli här →

7. Cliens Småbolag

Cliens Småbolag är en annan, hyfsat ny uppstickare på marknaden för svenska småbolagsfonder. De har haft en riktigt bra avkastning de senaste åren och är ett intressant alternativ för dig som letar efter en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond. Fonden blev nominerad till Årets Småbolagsfond 2020 av tidskriften Privata Affärer, och 2018 var det den svenska småbolagsfonden med högst avkastning enligt Morningstar.

I denna fond ska det alltid finnas 25–30 bolag, där minst 80% ska vara svenska aktiebolag. Resterande andel kan vara investerade i övriga Norden, om förvaltaren väljer att göra det. Förvaltaren är den erfarne Carl Sundblad, med ett team av kompetenta fondförvaltare som tillsammans väljer ut vilka bolag som ska ingå i fonden.

Målet för Cliens Småbolag är en långsiktig värdetillväxt, och de använder Carnegie Small Cap Return Index för att jämföra fondens utveckling, vilket fonden har överpresterat mot sedan starten 2017.

Cliens Kapitalförvaltning är ett fondbolag med en mängd professionella förvaltare som specialiserar sig på Norden och aktie- samt räntemarknaden i Sverige och våra grannländer. För dig som vill åt ännu mindre bolag har de även en Micro Cap-fond som kan vara intressant att titta på.

Läs mer om Cliens här →

Vanliga frågor kring småbolagsfonder

Vad räknas som småbolag?

För den som inte är insatt kan begreppet småbolag känns lite missvisande. Kriteriet som ofta används för att ett bolag ska klassas som småbolag är att dess börsvärde är mindre än 1 procent av det samlade värdet av börsens alla bolag. I en svensk kontext skulle detta innebära att småbolag är de aktiebolag med ett börsvärde på mindre än cirka 40 miljarder kronor. Det innebär i sin tur att även bolag som är med på listan över börsens större bolag, Large Cap, kan räknas som småbolag enligt denna definition. Dessa riktlinjer är vanliga bland fondförvaltare av just småbolagsfonder.

Är det bra att investera i småbolagsfonder?

Det korta svaret är: Ja det är ofta en bra idé att investera i småbolagsfonder. Vanligtvis har småbolagsfonder högre risk än till exempel indexfonder, eller fonder som fokuserar på riktigt stora och etablerade bolag. Det innebär i sin tur att avkastningen har en potential att bli bättre. Det finns många gånger mer tillväxt att hitta på marknaden bland bolag som inte hunnit bli riktigt stora ännu.

Över ett längre tidsperspektiv har svenska småbolagsfonder gett en bättre avkastning än generella Sverigefonder. Detta med förvaltningsavgiften inräknad, som brukar vara högre i just småbolagsfonderna. 

Det betyder dock inte att småbolagsfonder alltid är det bättre valet. I en marknad där börsen överlag går upp och tillväxten är god i stort sett bland alla bolag, gynnas småbolagen extra mycket. Men när sämre tider kommer, tenderar fallet att gå betydligt snabbare ju mindre bolaget är. Därför presterar ofta småbolagsfonder sämre under perioder av nedgång på börsen. Eftersom de dessutom har en högre avgift, blir det extra smärtsamt som investerare när småbolagsfonderna halkar efter.

Detta kan vara värt att ha i åtanke, även om det i vanlig ordning är svårt att tajma marknaden. Den viktigaste slutsatsen när det gäller småbolagsfonder är att de tycks vara en bra investering, förutsatt att du har en lång investeringshorisont och kan vara långsiktig i ditt fondsparande.

Finns det fonder med riktigt små bolag?

Om du tittat igenom de småbolagsfonder vi rekommenderat, och vilka innehav de investerar i, har du kanske märkt att många av bolagen ändå är ganska stora. Det beror på att definitionen av småbolag är ganska bred. Om du vill hitta fonder som investerar i mindre bolag kan du även leta efter fonder med inriktning mot Micro Cap. Riktlinjen för dessa bolag är att de som mest är ungefär hälften så stora som övriga småbolag.

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You May Also Like